Bascole

Simpele oplossingen voor complexe problemen

Innovatie, implementatie,

advisering en begeleiding

Je voelt al enige tijd dat in de organisatie waarin je werkt van alles gebeurt en vraagt je af aan welke knoppen je kunt draaien om het nog beter te krijgen. Goede voornemens hebben tot nu toe niet geleid tot een beoogde verbetering of verandering. Je ziet dat interventies en aanpassingen in de organisatie niet de effecten geven die je hoopte te zien en verwacht dat de resultaten onder druk komen te staan als het niet al zover is. Je wilt de kracht en competentie van mensen op de vloer meer tot hun recht laten komen. En je herkent dat we zijn doorgeschoten in het gebruik van systemen en rationaliteit en je wilt nu echt anders. Gaat dat lukken met één vorm van werken en organiseren?

Wat we doen

Vernieuwing en technische innovaties

Contextgedreven maatwerk

Wie uit wil gaan van de realiteit van het leven in plaats van de werkelijkheden van organisaties komt uit bij contextgedreven werken. In deze tijd dé innovatieve manier van werken. Het gaat daarbij om ‘wijsheid’ en levenservaring in plaats van ‘geleerdheid’ en denkkracht. Het past bij mensen die breed kunnen kijken. Je handelt op een manier die past bij de mogelijkheden en de context van degene die voor je staat. Je levert ‘contextgedreven maatwerk’. Wij reiken mensen aan die dit kunnen, helpen bij de zoektocht daarnaar en begeleiden implementatietrajecten van contextgedreven werken & organiseren.

Passend organiseren

Werkt u in een organisatie met een grote diversiteit aan activiteiten? Merkt u dat het lastig is om geschikte leidinggevenden voor alle plekken in de organisatie te vinden? En medewerkers? Passend organiseren zou dan een oplossing kunnen bieden. Dat wil zeggen dat je herkent welke vorm van werken en organiseren bij een activiteit past. En dat je in staat bent je organisatie zo in te richten dat medewerkers steeds passende omstandigheden ervaren voor het type werk dat ze doen. Het gaat dan als vanzelf, kost geen moeite en de resultaten zijn er naar. Wij begeleiden de leiding van organisaties graag om dit te bereiken. Desgevraagd reiken we eerst een situatieschets aan.

Werving & selectie

Wij krijgen vaak de vraag hoe je omgaat met mensen als een organisatie een andere richting kiest of iets nieuws neer wil gaan zetten. Je hebt dan vaak een bredere kijk nodig dan tot dan toe nodig was. Wij helpen erbij om uit te zoeken wat nodig is en om mensen met geschikte profielen te vinden binnen of buiten de organisatie.

Creativiteit aanboren

U wilt heel graag dat de mensen waarmee u werkt ondernemender en creatiever worden. En u heeft gemerkt dat die overgang niet over een geasfalteerde snelweg loopt. Het zijn eerder wandelingen door het bos, over paden en door buurten met allerlei obstakels en hindernissen. Soms gaat het sneller en is het als een tochtje op de fiets. En soms ligt er helemaal nog geen weg. Wie op pad willen, op pad zijn en de goede richting willen vinden, op een doodlopend spoor zijn geraakt of een vervolg zoeken, helpen we om verder te kunnen of de koers vast te houden.

Preventie: akkoord?

Contextgedreven werken is dé manier om met preventie bezig te zijn. Op dit moment staan preventieakkoorden hoog op de agenda van organisaties. Een akkoord over preventie en preventieve maatregelen betekent nog niet dat dit ook in de praktijk geregeld is. Het begint bij het erkennen dat preventie niet maakbaar. Het is de uitkomst van een weg naar een toestand waarin de omstandigheden mensen uitnodigen zich anders te gedragen. Het resultaat is kwaliteit van leven, veiligheid en gezondheid. We reiken graag wijze mensen aan met een brede kijk, die omstandigheden kunnen herkennen waarin zo’n toestand kan ontstaan. Bent u al verder? Dan kunnen we uw preventiebeleid toetsen op haalbaarheid en/of de implementatie ervan begeleiden.

Simpele oplossingen voor complexe problemen

Loop je vast in een project, met een team, in een implementatietraject, een cultuurverandering of….? Vaak is voor een complex (en duur) geworden probleem een simpele oplossing mogelijk. Die oplossing zit meestal in een ander paradigma en is daarmee ook vaak onvoorstelbaar eenvoudig. Een dergelijke overgang gaat in de meeste gevallen wel gepaard met afscheid nemen van heilige huisjes maar het levert ook enorm veel op. Wij reiken paradigmatisch andere oplossingen aan en begeleiden de weg ernaartoe.

Monitoring van kwaliteit & resultaat

Je wilt kunnen volgen wat goed gaat, wat beter kan, wat knelt en hoe je eventuele knelpunten kunt overwinnen of oplossen. Maatschappelijke kosten-baten analyses zijn populair. Maar wat als jouw inspanningen in de samenleving bij anderen als winst neerslaan? Wanneer ga je uit van controle & budgetten en wanneer juist van kwaliteit & opbrengsten? Hoe krijg je inzicht in invloeden vanuit het verleden en op de toekomst bij trendmatige ontwikkelingen? Wij kunnen u helpen bij de inrichting van de monitoring van uw bedrijvigheid en/of uw bestaande monitoring doorlichten op effectiviteit.

Help: systemen of 'helpsystemen'

Technologische ontwikkelingen dringen steeds dieper door in de haarvaten van de leefwereld. Je wilt die technologie inzetten via ‘helpsystemen’ om kennis en competentie van mensen te versterken die anderen op een persoonlijke manier willen en kunnen helpen. Je kunt diezelfde technologie ook als rigide systeem gebruiken om producten aan te reiken of dwingend informatie vast te leggen. Technologie op deze verschillende manieren passend gebruiken lijkt simpel maar blijft in de praktijk vaak een vergezicht. Toepassing ervan is een echte (infrastructurele) innovatie. Wij kunnen uw huidige ICT inrichting toetsen en doorlichten en/of begeleiden bij een nieuwe inrichting of helpend gebruik ervan.

Specificiteit bij cultuurverandering

Wij horen vaak dat gedrag ‘genormaliseerd moet worden’ of dat een cultuurverandering nodig is. In plaats van het invoeren van een nieuw normenkader of een generieke gedragscode kiezen wij voor ‘de waarde van verschillen’. Juist daardoor normaliseert het gedrag. Vooral van mensen die niet passen in systemische hokjes, waarbij hun kennis en ervaring en wat zij van betekenis vinden geen gewicht krijgt. Het wordt veilig en rustig als mensen en teams ervaren dat ze in hun eigenheid worden gehonoreerd. Uitgaan van de waarde van verschillen is een uitdaging voor leidinggevenden die wij daar graag bij ondersteunen.

Spelend veranderen of blijven doen wat je deed?

Wat past en hoe hou je het vast?

Het is lastig om op een andere manier te (gaan) werken als de wereld om je heen steeds uitnodigt om dat niet te doen. Dan heb je hulp nodig om te blijven staan op de manier die jij voor ogen hebt en waarvan je aanvoelt of weet dat die beter past en betere kwaliteit en resultaten geeft.

En soms wil je weten of een andere manier van kijken en werken wel het beste past bij de organisatie of bij jou als persoon. Wij helpen om inzicht te krijgen in de passende vorm of om dat vast te houden als je al begonnen bent.

Workshops & bijeenkomsten

We verzorgen één-, twee- of drie-daagse strategische workshops. Het gaat eigenlijk altijd om inzicht en overzicht met betrekking tot het eigen werk en de organisatie. Waar mogelijk komen vernieuwing, verandering en wat daarbij komt kijken aan de orde. Deze bijenkomsten zijn vooral geschikt voor (hogere) leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders.

Praktisch aan de slag met een vraagstuk

We verzorgen praktische workshops voor teams en groepen die met eigen casuïstiek aan de slag willen. Wij voegen daarbij onze brede kijk en inzichten toe aan wat mensen zien en kunnen. Het zijn verrijkende bijeenkomsten waarbij mensen ondervinden of en hoe ze in vanzelfsprekendheden vastzitten. Ze ervaren openingen naar vernieuwing en verandering.

Trainingen, intervisie en ervaringsleren

We verzorgen trainingen en intervisie voor mensen en teams die met contextgedreven werken aan de slag gaan of zijn. Soms verzorgen we dagen om vanuit een nieuwe ervaring in een andere omgeving de al opgedane inzichten op te frissen of aan te vullen.

Begeleiding & coaching

We begeleiden diverse mensen en teams bij hun veranderings- en implementatietrajecten of als vervolg op een incompany programma. Ook worden we gevraagd voor intervisie en individuele coaching in het licht van een lopende organisatieontwikkeling.

Specifieke competentieontwikkeling

Voor passend organiseren en contextgedreven werken richten we specifieke, langere incompany opleidingen en ontwikkeltrajecten in. Deelnemers krijgen daarmee zicht op processen die zich in de organisatie afspelen. Zo leren ze in de praktijk wat werkt en wat ze daar zelf aan kunnen doen. Wij gebruiken daarbij de expertise van Sezen Academy.

Beslissen over een traject of project

Hoe ben je bezig en hoe ga je verder?

Soms is een pas op de plaats aan de orde of is het tijd voor een evaluatie van een gelopen traject of teamontwikkeling. En soms loop je vast… of ben je op zoek naar iets heel nieuws of anders… of je wilt hulp van onafhankelijke ogen die meekijken… of ……

We helpen graag verder.

Uw vraag en onze kijk daarop

U heeft onze site bekeken en bent nieuwsgierig geworden naar hoe wij uw specifieke vraag behandelen? We adviseren u graag over wat u bezig houdt en reiken aan hoe wij daarnaar kijken. We bereiden een dergelijk gesprek graag goed voor en nemen ook ruim de tijd om met u de diepte in te gaan. Stuur een mailtje of bel 0343595800 als u hier meer over wilt weten.

Visie-ontwikkeling en beleidsadvies

U bent nog niet toe aan implementatietrajecten of innovatie. U bent wel op zoek naar een bredere kijk voor een visie op uw organisatie of vernieuwende beleidsontwikkeling. Voor deze trajecten werken we samen met stichting Sezen. Stuur een mailtje of bel 0343595800 als u daar meer over wilt weten.

Onderzoek en evaluatie

U zoekt naar een manier om beweging of vernieuwing in uw organisatie te krijgen. Of u bent benieuwd naar het effect van een bepaald traject. Of u wilt onderzoeken in hoeverre er contextgedreven gewerkt wordt of kan worden bij uw organisatie. Wij reiken mensen aan met een brede kijk, die op een praktische manier onderzoeken hoe de vlag erbij hangt, wat de mogelijkheden zijn en wat dat voor u en uw organisatie betekent.

Wie we zijn

Leonie van Dinten is een denker en een doener tegelijk. Zij zet haar snelheid, praktische en tegelijkertijd brede kijk, ondernemend- en analytisch vermogen in, om mensen-, (implementatie)processen en projecten te (bege)leiden, organisaties te vernieuwen of te dynamiseren en nieuwe intitiatieven te operationaliseren.

Leonie van Dinten
Partner

Erik Visser is iemand die van nature geïnteresseerd is in mensen en hun ontwikkeling met een buitengewoon vermogen om gedragspatronen te herkennen. Bij implementatietrajecten en veranderingsprocessen begeleidt hij mensen op hun pad. Vooral als ze met een paradigmatische overgang te maken hebben.

Erik Visser
Begeleider/adviseur

Imelda Schouten zet haar mogelijkheden graag in voor trajectbegeleiding van paradigmatische overgangen, visieontwikkeling en advisering op bestuurlijk niveau. Ze heeft een zeldzaam waarnemingsvermogen, zoekt zaken uit tot in het kleinste detail en is op het gebied van mens- en contextgedreven werken niet te kloppen.

Imelda Schouten
Partner

Martin Engelberts is een mensen-mens in hart en nieren met een stabiel moreel kompas. Hij is een echte doener en kan niet anders dan de zaken mens- en contextgedreven aanpakken. Zijn brede waarnemingsvermogen komt zeer van pas bij het ontwikkelen van situatieschetsen.

Martin Engelberts
Begeleider/onderzoeker

Onze inhoudelijke expertise en certificering

Bascole werkt samen met stichting Sezen Sezen Academy. Bascole is op dit moment het enige bureau dat door stichting Sezen is gecertificeerd.

De mensen van Bascole zijn getraind en geselecteerd op een brede kijk en kunnen zich verbinden met wat mensen in de realiteit ervaren. Dat vertalen ze naar praktische kwesties die in organisaties worden ervaren. Ze hebben allemaal een intrinsieke drijfveer om mensen en organisaties vooruit te helpen naar moderne, passende oplossingen, die aansluiten bij het DNA van een organisatie en daarmee bij de context van klanten. Ze worden ingezet naar gelang hun expertise op het gebied van innovatie-, transformatie-, advies- en implementatietrajecten.

Cases

Publicaties

Waakzaam en dienstbaar

De invloed van de houding van burgers en de rol van lokale overheden op het werk van de politie.

Omdat de samenleving eraan toe is

Een organisatiescan bij drie politiekorpsen.

Passend werken en organiseren in gemeenten

De mens- en contextgedreven vorm van werken.

De open stad Zuid-Limburg

Een organisatiescan voor samenwerking tussen gemeenten die elk hun identiteit willen vasthouden.

In de gemeente gebeurt het

De aanleiding voor het boek Passend werken en organiseren in gemeenten.

Een ongebruikelijke keuze

Herkenbaarheid, nabijheid en inlevingsvermogen van een gemeentebestuur.

Referentie ter beoordeling van het ontwerpplan Nationale Politie

Een helpende referentie voor het ontwerpplan van de nationale politie.

Begin vandaag

U heeft onze site bekeken en bent nieuwsgierig geworden naar hoe we met uw specifieke vraag om zullen gaan? We gaan graag met u in gesprek over wat u bezig houdt en hoe de mensen van Bascole u daarbij kunnen adviseren, ondersteunen of begeleiden. Voor een eerste gesprek brengen we niets in rekening als er een vervolg uit voortkomt. Besluit u binnen 4 weken geen gebruik te maken van onze expertise dan brengen we € 250,- ex BTW voor een adviesgesprek in rekening.

Interesse in een nadere kennismaking?