Bascole

Uitgaan van de klant

Je wilt met jouw organisatie van de klant uitgaan maar de praktijk blijkt weerbarstig. Er zijn allerlei regels en voorschriften die via systemen aan medewerkers en klanten worden opgedrongen. Doelen stellen en ze via projecten nastreven is dé methode maar leidt tot steeds complexere situaties als de doelen niet aansluiten bij de realiteit. De simpele oplossing is wel van de klant uit te gaan, dat echt te doen, de huidige systemen en protocollen te herkennen als hindernissen. Maar hoe gebruik je dan technologie? Hoe kan die helpend zijn? Wat vraagt dat van de medewerkers? En hoe selecteer je degenen die helpend in de wereld staan? Zo werken en organiseren wordt inmiddels ervaren als vorm van innovatie.

Advies & onderzoek

Veel leidinggevenden komen tegen dat wat tot voor kort nog goed werkte nu problematisch is en onzekerheid geeft. Ze vragen ons of wij weten wat er aan de hand is.

Dat kunnen we natuurlijk pas constateren als we hebben meegelopen. Dan blijkt bijna altijd dat de manier van werken niet meer past bij wat nu verlangd wordt. We geven aan hoe dat eruit ziet, wat eraan schort, wat dient te veranderen en wat daarvoor nodig is.

Een selectie van onze trajecten

Incompany traject bij een gemeente binnen het MBO onderwijs

Een leidinggevende bij een 500.000+ gemeente volgde bij ons een leergang. Tijdens dit programma ontstond een gesprek over de uitval op MBO-scholen in zijn gemeente en hoe je dat structureel zou kunnen verminderen. Het grootste probleem was de manier waarop scholen en de gemeente naar uitval keken. Daarna om mensen te selecteren en op te leiden die een andere werkwijze op scholen konden introduceren. En pas daarna om met jongeren in contact te komen die het met hun school niet meer zagen zitten.

Sinds de start zijn er grote stappen gezet. De situatie voor veel studenten die het moeilijk hebben begint te verbeteren. Er is verbinding ontstaan met afdelingen en projectleiders binnen de gemeentelijke organisatie en de scholen. Het is een evolutionair verlopend proces dat in een jaar of drie de uitval structureel tot een minder zorgwekkend niveau terugbrengt.

Advies aan een GGZ instelling

Tijdens een bijeenkomst met de directie van een GGZ instelling bleek dat een verzekeraar met terugwerkende kracht stevig wilde korten op de gefactureerde bedragen.

We hebben ons erin verdiept en de directie van deze instelling onze manier van kijken en oordeel aangereikt. Daarna is ons om een expertise rapport gevraagd dat bruikbaar zou zijn om hun facturering te verdedigen.

Dit rapport heeft ertoe geleid dat van een rechtszaak kon worden afgezien omdat de instelling in gesprek erover met verzekeraars tot acceptabele vergoedingen is gekomen.

Contextgedreven werken bij politieteams; onderzoek, opleiding en begeleiding

Teamchefs bij de politie zitten klem tussen wat buurtgebonden politiezorg in hun werkgebieden vraagt en wat de korpsleiding van hen verlangt vanuit een nationaal systeemgedreven opzet.

Een aantal van hen vroeg ons of en hoe ze onder de ontstane omstandigheden structureel beter en effectiever en maatschappelijk verantwoord zouden kunnen opereren.

Het heeft geleid tot een onderzoek naar de werkwijzen bij meerdere politieteams en een rapport dat laat zien dat een contextgedreven werkwijze past bij buurtgebonden politiezorg. Het vraagt van de leiding onderscheid te maken in activiteiten die of systeemgedreven dan wel contextgedreven moeten worden uitgevoerd en de organisatie daarnaar in te richten.

Transformeren binnen het gemeentelijk maatschappelijk domein

In een gesprek met een leidinggevende van een 80.000+ gemeente kwam langs dat het helpen van inwoners in hun woon- en leefomgeving behoorlijk verbeterd is, maar nog niet structureel wordt volgehouden. Hij moet elke dag paraat zijn.

Hij ervaart dat er nog steeds teveel wordt uitgegaan van systemen, dat dit voor veel medewerkers de vanzelfsprekende vorm van werken is. Hij laat hen dan zien dat dit niet effectief is, vaak negatief uitpakt. Hij constateert dat medewerkers van organisaties buiten de gemeente er meestal ook systeemgedreven in staan.

Tijdens het gesprek kwamen we op een lijn om met leidinggevenden van de gemeente aan de slag te gaan. De gewenste uitkomst is duidelijk; binnen het sociaal domein leren hoe je werkt als je van de inwoners en hun leef- en woonomgeving uitgaat en herkennen waarbij je van systemen uit moet gaan.

Inmiddels wordt doorzien wat de mogelijkheden en effecten van beide werkwijzen zijn, hoe je daarin werkt en er leiding aan geeft. Het werkt door in de beoordeling van externe partijen en in de verbinding met andere delen van de organisatie.

Advies bij een conflictsituatie tussen een gemeente en een internationale instelling

Een burgemeester zat in zijn maag met de verhouding tussen het gemeentebestuur en het bestuur van een internationale instelling in zijn gemeente. Er was een conflict ontstaan over financiële middelen die de verhoudingen nog meer verslechterde. Of wij daarin konden bemiddelen.

In bij elkaar vier gesprekken bleek dit oplosbaar. Zowel de gemeente als die instelling bleken geen rekening te houden met elkaars context. We hebben die aangereikt waarna alle problemen die waren ontstaan ineens heel anders werden uitgelezen. De communicatie is nu – jaren later – nog steeds vruchtbaar en open.

Incompany traject bij een welzijnsorganisatie

Een welzijnsorganisatie in een 80.000+ gemeente is er in 2015 toe overgegaan om mensen te hepen van uit hun mogelijkheden en context. Ze houden zelf ‘regie’ in hun ontwikkeling en komen tot zelfstandigheid zonder hulp.

De directeur-bestuurder vertelt dat het lastig is om deze vorm van werken vast te houden nu er maar weinig mensen in deze werkwijze zijn opgeleid. We hebben daarom in overleg met hem daarvoor een opleiding ingericht en opgestart.

Inmiddels laten allerlei mensen weten dat ze blij zijn met mensen die bij deze organisatie werken. Ze sturen er steeds vaker inwoners naar toe.

Opleidings- en begeleidingstraject gehandicaptenzorg

Het gesprek met de nieuwe directeur-bestuurder ging over extramurale gehandicaptenzorg en de vergoedingen die ze daarvoor sinds de decentralisatie naar gemeenten krijgen. Zijn vraag was hoe ze effectiever werden en dat in rekening konden brengen.

Door met medewerkers mee te lopen werd duidelijk dat ze niet uitgingen van mensen met hun mogelijkheden in hun context. We introduceerden deze voor hen nieuwe werkwijze bij twee teams.

Het leidde tot grote effectiviteit bij verhoging van kwaliteit. Dat werd door de gemeente herkend en leidde tot nieuwe afspraken en bedrijvigheid.

De directeur-bestuurder en een aantal leidinggevenden zijn bij ons leergangen gaan volgen om hun hele organisatie ernaar te kunnen inrichten.

Decentralisatie van het sociaal domein naar gemeenten; onderzoek en begeleiding

De gemeentesecretaris van een kleine gemeente vroeg ons na zijn leergang om een inschatting van de situatie in het sociaal domein. Tijdens gesprekken met het bestuur ging veel aandacht naar de organisatorische en financiële problemen binnen de gemeente.

We hebben de situatie binnen het sociaal domein onderzocht, het team begeleid, en een weg aangereikt uit de problemen met wat nodig is om inwoners nog betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden.

Toekomstperspectief in het MKB: een voorbeeld

Een apotheker in West-Friesland belde ons met de vraag wat de mogelijkheden zijn voor haar zelfstandige apotheek met het oog op de toekomst. Ze wilde meer doen voor haar patiënten en niet opgeslokt worden door een ketenapotheker.

Na een quick scan van een dag gaven we onze inzichten op mogelijke keuzes in bedrijfsvoering en werkwijzen. De apotheker is zelfstandig gebleven en heeft een tweede locatie over kunnen nemen.

Begeleiding

Gidsen op de route naar simpele oplossingen

Als je met een systeem klanten wilt bedienen zoals banken met een geldautomaat, kun je de mogelijkheden van het systeem leidend maken en zorg je voor een klantvriendelijke verpakking.

Als je iemand persoonlijk wilt helpen gaat het erom dat je iemands wensen en mogelijkheden herkent en dat je ook de context mee kunt nemen. Dan kun je niet van een systeem uitgaan maar bouw je op medewerkers die in staat zijn de klant en diens context uit te lezen. Dat lijkt chaotisch omdat elke klant verschilt, maar is extreem effectief. Systemen horen medewerkers daarbij te helpen en niet in de weg te zitten.

Wij helpen om het verschil tussen die twee benaderingen (systeem- en contextgedreven) te herkennen om te doen wat passend is.

Zoeken, vinden en inzet van mensen

Elke organisatie kan bij het werven en selecteren van mensen onderscheid maken tussen: uitgaan van de klant – waarvan het de bedoeling is dat je die helpt – en uitgaan van producten die de organisatie voert. Dat blijkt lastig. Er is vaak weinig tijd en veel druk om snel nieuwe mensen te werven. Het proces wordt dan uitbesteed aan externe partijen.

Wij helpen mensen in organisaties die verantwoordelijk zijn voor het zoeken en vinden van ‘geschikte’ mensen om dit zelf te kunnen. Van het ontwikkelen van profielen tot wervingsmateriaal en selectieprocessen voor verschillende vormen van werken en organiseren.

Wij reiken mensen aan die deze trajecten begeleiden en – indien nodig – een tijdelijk personeelstekort kunnen opvangen.

Wat speelt er?

Je merkt dat je met je team of afdeling vastloopt. Er zijn zaken die steeds tot dezelfde gesprekken leiden en maar niet opgelost raken. Klanten laten weten dat ze zich niet geholpen voelen. Je ziet van alles gebeuren en zoekt naar wat je eraan kunt doen.

Heb je inzicht in hoe er nu gewerkt en georganiseerd wordt? Past jouw werkwijze en/of stijl van leidinggeven wel bij wat je voor ogen hebt?

Wij kijken met je mee om inzicht te krijgen in de situatie bij jouw team of op jouw afdeling.

Innovatie van systeemarchitectuur

Moderne technologie maakt het mogelijk klanten als vertrekpunt te kiezen. Daarmee is privacy op een natuurlijke manier ingebouwd.

Wij beschikken over de mensen die zulke systemen kunnen bouwen en laten dat ook in de praktijk zien. Voor ze beginnen willen ze graag uw bestaande systemen doorlichten.

Inrichten van de werkomgeving

Jouw organisatie beschikt over medewerkers die in staat zijn zich met klanten te verbinden, van hen uit te gaan. Toch lukt het hen niet. De omgeving en omstandigheden zouden dan wel eens spelbreker kunnen zijn.

Wij beschikken over mensen die kunnen helpen om de werkomgeving en werkomstandigheden zo in te richten dat het ze wel lukt.

Transformatieprocessen

Als je hebt geconstateerd dat de bestaande vormen van werken en organiseren niet meer effectief zijn, wil het nog niet zeggen dat je moet gaan transformeren. Dat is pas aan de orde als je van hele andere vormen van betekenisgeving dient uit te gaan. Dan gaat het vooral om de mensen die leiding geven en bij je werken.

Ga niet overhaast te werk. Wij beschikken over alle expertise die nodig is om tot een oordeel te komen. Dan wordt ook duidelijk wat wel en niet nodig is.

Opleiding

Incompany trajecten

Sinds halverwege de jaren negentig is de tendens om alles en iedereen in organisaties te controleren. Het staat bekend als auditing.

Elke stap van medewerkers moet worden verantwoord. Het wil zeggen dat je nergens zonder plan aan kunt beginnen en de uitvoering schriftelijk vastgelegd moet worden zodat die te controleren is. Leidinggeven is ‘zorgen dat er zo gewerkt wordt’. En dan zijn er vaak nog bedrijfsspecifieke voorschriften waaraan voldaan moet worden.

 

Context-en-mensgedreven werken en leidinggeven

Mensen zijn in wisselwerking met hun omgeving, maken daarin van alles mee wat niet gepland of voorzien was. Deze leergang voor leidinggevenden brengt organisaties weer terug in de realiteit. Deelnemers ontwikkelen overzicht en een breder handelingsrepertoire om dienstverlening aan te laten sluiten bij mensen en hun leefomgeving.

We maken gebruik van de leergang Context-en-mensgedreven werken en leidinggegeven van de Sezen Academy. Ze kan door Bascole als incompany traject worden aangereikt. Op basis van de groepssamenstelling en de leervragen wordt het programma nader ingevuld.

Bel 0343-595800 of mail voor meer informatie.

Na zo’n vijfentwintig jaar levert het een brij aan regels, protocollen en systemen op waar we het nu mee te stellen hebben. Het heeft geleid tot fors verlies van kwaliteit, arbeidspotentieel, initiatiefkracht en creativiteit. De bekende affaires van de overheid en haar omgang met burgers zijn er uitlopers van.

Onze opleidingen en incompany trajecten op maat helpen bij herstel van vertrouwen in medewerkers en hun competentie. Het wordt ervaren als realistisch en geeft energie en interne samenhang.

 

Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven

Deze praktische ervaringsleerweg is geschikt voor iedereen die in zijn/haar werk mensen wil helpen in wisselwerking met hun omgeving en context. Dat lukt alleen als het contact tussen medewerker en degene die geholpen wordt uitgaat van wisselwerking, uitgaat van realiteit, niet uitgaat van ordening en systemen.

We maken gebruik van de leergang Mens-en-contextgedreven werken en leidinggegeven van Sezen Academy. Ze kan door Bascole als incompany traject worden aangereikt. Op basis van de groepssamenstelling en de leervragen wordt het programma nader ingevuld.

Bel 0343 595800 of mail als je meer wilt weten.

Onze inhoudelijke expertise

Bascole werkt samen met Stichting Sezen en Sezen Academy. De mensen van Bascole zijn getraind en geselecteerd op een brede kijk en kunnen zich verbinden met wat mensen in de realiteit ervaren. Dat vertalen ze naar praktische kwesties die in organisaties worden ervaren. Ze hebben allemaal een intrinsieke drijfveer om mensen en organisaties vooruit te helpen naar moderne, passende oplossingen, die aansluiten bij het DNA van een organisatie en daarmee bij de context van klanten. Ze worden ingezet naar gelang hun expertise op het gebied van advies & onderzoek, begeleiding en opleiding.

Mee doen?

Wij zoeken altijd mensen.

Niet zomaar mensen, hele speciale mensen. Mensen die hun leven lang willen leren en die zich in willen zetten om anderen en organisaties verder te helpen.

Wij zoeken mensen die zien dat het anders moet en die daar een steentje aan willen bijdragen.

Bel 0343-595800 of mail als je mee wilt doen.